Bảng giá nhà đất

Bảng giá đất Hải Phòng 2020-2024

Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 5 năm (2020-2024)

Nguồn haiphong.gov.vn